Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Norsk Pintoforening's vedtekter

Norsk Pintoforening`s vedtekter

Vedtatt p� konstituerende m�te 21.06.2001

Endret p� �rsm�te 28.09.2002

Endret p� �rsm�te 12.10.2003

Endret p� �rsm�te 31.10.2004

Endret p� �rsm�te 12.03.2016

Endret p� ekstraordin�rt �rsm�te 26.05.2018

�1; Form�l

# Foreningen skal jobbe for �kt interesse for utbredelsen av Pintoen i Norge.

# Foreningen skal v�re et samlingspunkt for pintointeresserte i Norge

�2; Registrering

# Hester med minst tre k�rede ledd i avstamningen, registreres med r�dt pass, og stambokf�res av Norsk Hestesenter. Annen registrering, se avlsplan.

�3; Medlemmer


# Alle som st�tter foreningens form�l, kan tas opp som medlem.


# Personer under 18 �r som �nsker medlemskap, m� ha skriftlig samtykke fra foresatte.


# Medlemskap i foreningen er f�rst gyldig og regnes fra den dag f�rste kontingent er betalt.


# Forskjellsbehandling av medlemmene skal ikke forekomme.

�4; Stemmerett og valgbarhet


# For � ha stemmerett m� et medlem ha fylt 15 �r, ha v�rt medlem i foreningen minst en m�ned, og ikke skylde foreningen kontingent.


# Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller m�te i overordnede organisasjoner og 

foreninger.


# Familiemedlemskap gir stemmerett til alle familiemedlemmer p� samme folkeregistrerte adresse som har fylt 15 �r.

�5; Kontingent


# Kontingenten fastsettes av �rsm�tet.


# Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et �r, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen f�r skyldig kontingent er betalt. Skyldig kontingent for mer enn to �r medf�rer opph�r av medlemskapet.


# Nye medlemmer etter 1.juli betaler halv kontingent.


# Utmelding b�r skje skriftlig til styret innen utgangen av november, og gjelder da fra f�rstkommende �rsskifte.

�6; Tillitsvalgtes godtgj�relse


# Tillitsvalgte kan motta refusjon for dokumenterte, faktiske utgifter.


# Utgifter til godtgj�relse og refusjon for faktiske utgifter skal fremg� av foreningens budsjett og regnskap.

�7; Deltagelse via nett


# Medlemmer/styremedlemmer som ikke kan delta p� �rsm�ter/styrem�ter kan v�re med via nett, og avgi sin stemme p� lik linje med de tilstedev�rende.

�8: �rsm�te


# �rsm�te er foreningens h�yeste myndighet og skal avholdes hvert �r i mars eller april m�ned.


# �rsm�te innkalles av styret med minst fire ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngj�ring i pressen.


# Forslag som skal behandles p� �rsm�te m� v�re sendt til styret senest tre uker f�r �rsm�tet.


# Fullstendig saksliste m� v�re tilgjengelig for medlemmene senest to uker f�r �rsm�tet.


# Alle foreningens medlemmer har adgang til �rsm�tet. �rsm�tet kan invitere andre personer og/eller media til � v�re tilstede.


# �rsm�tet er vedtaksf�rt dersom det m�ter et antall medlemmer som tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom �rsm�tet ikke er vedtaksf�rt kan det innkalles til �rsm�te p� nytt uten krav til minimumsdeltakelse.


# Styremedlemmer har m�teplikt p� �rsm�tet, ved frav�r m� skriftlig, spesifisert og datert fullmakt gis til andre medlemmer.


# Andre saker enn de som st�r p� sakslisten kan behandles hvis 2/ av de fremm�tte krever det.

�9; Ledelse av �rsm�tet


# �rsm�tet ledes av valgt m�teleder. M�teleder beh�ver ikke v�re medlem av foreningen.

�10: Stemmegivning p� �rsm�tet


# Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for � v�re gyldig v�re truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.


# Valg foreg�r hemmelig dersom det er fremmet krav om dette. Skal flere velges ved samme avstemming, m� stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foresl�tte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


# N�r et valg foreg�r enkeltvis, og en kandidat ikke oppn�r flertall, skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj�res valget ved loddtrekning.

�11; �rsm�tets oppgaver


# Valg av m�teleder, referent og et m�tevitne som bekrefter referatet p� mail, f�r det legges ut.


# Behandle foreningens �rsmelding.


# Behandle foreningens �rsregnskap i revidert utgave.


# Behandle eventuelle innkomne forslag.


# Fastsette kontingent.


# Vedta foreningens budsjett.


# Valg av:


Leder


Nestleder


Sekret�r


Kasserer


Minst to styremedlemmer


Minst et varamedlem


�vrige utvalg ved n�dvendighet


Representanter til organisasjoner foreningen er tilsluttet, overensstemmende med denne organisasjonens bestemmelser.


Revisor


Leder, nestleder, sekret�r og kasserer velges for to �r av gangen, og slik at to av disse st�r p� valg hvert �r. To av styremedlemmene velges for to �r, �vrige velges for et �r.


Leder, nestleder, sekret�r, kasserer, styremedlemmer og revisor velges enkeltvis. De �vrige velges gruppevis. Alle valg foreg�r skriftlig hvis det er mer enn et forslag.


�rsm�te kan gj�re vedtak om � opprette eller legge ned grupper.

�12; Ekstraordin�rt �rsm�te


# Ekstraordin�rt �rsm�te skal holdes n�r styret bestemmer det, eller n�r minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles skriftlig senest to uker f�r det skal holdes.


# Ekstraordin�rt �rsm�te skal bare behandle den eller de saker som kravet om �rsm�te omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

�13; Styret


# Foreningen ledes av styret som er foreningens h�yeste myndighet mellom �rsm�tene.


# Styret skal iverksette �rsm�tes og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. Styret skal holde m�te etter behov.


# Styret skal ved behov nedsette og oppl�se komiteer, arbeidsgrupper mm og utarbeide instruks for disse.


# Styret skal oppnevne de n�dvendige representanter utad, utover de som det tilligger �rsm�tet � velge.


# Styret skal administrere og f�re n�dvendig protokoll med foreningens �konomi.


# Styret representerer foreningen utad.


# For � v�re beslutningsdyktige m� minst halvparten av styrets medlemmer avgi stemme, Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.


# Valgte leder er foreningens ansvarlige representant. Leder har den daglige ledelse av foreningen, leder styrets forhandlinger og, med mindre styret har bestemt noe annet, foreningens medlemsm�ter.


# Nestleder fungerer som leder ved dennes frav�r. Nestleder skal dessuten utf�re sentrale og viktige arbeidsoppgaver innen foreningen.


# Sekret�ren skal f�re protokoll fra alle styrem�ter, medlemsm�ter og �rsm�ter. Sekret�ren skal i samr�d med leder forberede alle styrem�ter og f�re foreningens korrespondanse. Sekret�ren skal v�re foreningens arkivar.


# Kassereren har ansvaret for alle inn/utbetalinger, kontering av bilag, regnskapsf�ring og � ferdigstille �rsregnskap og balanseregnskap, samt levere disse til revisor i god tid f�r �rsm�tet.


# Styret kan ta avgj�relser pr telefon eller nettm�ter.

�14; Grupper/avdelinger


# Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller utvalg. Disse skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens �rsm�te bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.


# For avdelinger/gruppers �konomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inng� avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

�15; Vedtektsendring


# Vedtektsendringer kan bare foretas p� ordin�rt eller ekstraordin�rt �rsm�te, og m� ha alminnelig flertall for � bli godkjent.

�16; Oppl�sning


# Oppl�sning kan bare behandles p� ordin�rt �rsm�te. Blir oppl�sningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordin�rt �rsm�te tre m�neder senere. For at foreningen skal oppl�ses, m� vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.


# Sammenslutning med andre organisasjoner/foreninger anses ikke som oppl�sning av foreningen.


# Vedtak om sammenslutning og n�dvendig vedtektsendring som f�le av dette, treffes i samsvar med foreningens bestemmelser om vedtektsendringer, jfr.�15.


# Ved oppl�sning sendes foreningens arkiv til Norsk Hestesenter.


# Ved oppl�sning sendes foreningens midler til FOD eller Politihestenes venner.